Dáváme práci lidem. Všem.

O nás

Dáváme práci lidem. Všem.

Věříme na společenskou smlouvu a dáváme příležitost bez rozdílu

Práci Lidem je sociální podnik, ve kterém nabízíme šanci. Šanci na práci, na normální život a na to zapomenout na svoje znevýhodnění. Naši zaměstnanci nám to oplácí 100% odvedenou prací.

Na trhu práce jsou osoby, které se v mnoha případech, nikoliv svým zaviněním, staly znevýhodněnými. Ať už zdravotně nebo sociálně. Těmto lidem dáváme možnost se znovu zapojit do plnohodnotného života.

Nabízíme státním i soukromým firmám služby jako demolice, čištění koryt řek, kácení a úklid dřeva atd. Znevýhodnění měníme na přednosti a zároveň plníme všechna kritéria pro výběrová řízení jako sociální podnik.

Praci lidem

Kvalita

Nemáme subdodavatele. Práci odvádíme sami, a díky vysokým standardům často lépe, než běžné firmy.

Odbornost

Držíme se na špičce i díky tomu, že 51 % prostředků míří zpět do firmy. Na kvalitní vybavení i vzdělávání.

Spolehlivost

Dodržíme vše, co slíbíme. V daném termínu a smluvené kvalitě. Tak můžeme v konkurenčním prostředí uspět.
Dáváme práci lidem. Všem.

Spoléháme na špičkovou mechanizaci

Bez spolehlivého vybavení bychom nemohli odvádět 100% práci. Proto věříme strojům, které se osvědčily i v těch nejnáročnějších podmínkách a které nás už mnohokrát „podržely“. Ať už jde o auta, bagry nebo motorové pily. Do obnovy našeho vybavení samozřejmě pravidelně investujeme, stejně jako do školení našich zaměstnanců, aby s ním dokázali co nejlépe zacházet.
Nosič kontejnerů

Mercedes Benz Antos 3345

Celková hmotnost: 33 t
Objem kontejneru: 6,25 x 2,40 x 1 = 15 m³

Pásové rypadlo

Takeuchi TB290

Celková hmotnost: 10 t
Příslušenství: powertilt, svahovací lžíce 1600 mm, zubatá lžíce 600 mm

Pásové rypadlo

Yanmar VIO 33

Celková hmotnost: 3,5 t
Příslušenství: svahovací lžíce 1200 mm, zubatá lžíce 450 mm

Nosič kontejnerů

Mercedes Actros 2531

Celková hmotnost: 28 t
Objem kontejneru: 5,65 x 2,45 x 1,30 = 18 m³

Malá a lehká technika

  • vzduchové kompresory Atmos
  • bourací kladiva wacker neuson
  • křovinořezy a motorové pily Husqarna
  • elektrocentrály a ponorná čerpadla Honda
  • postřikové pojízdné vozíky Honda a další

Dáváme práci lidem. Všem.

Společenská smlouva a sociální principy

Společensky prospěšný cíl

Předmětem činnosti společnosti je výkon činností směřujících k naplnění sociálního podniku. Sociální podnik je konkurence schopný subjekt působící na běžném trhu, jehož prospěšným cílem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní psychosociální pomoc.

Sociální princip

Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování (minimálně 40% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí procházet z vymezených cílových skupin) v regionu.

Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (osoby se zdravotním postižením, mládež a mladí dospělí ve věku 15 až 26 let, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, osoby pečující o osobu blízkou, osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané.

Sociální podnik je orientován lokálně a environmentálně ( bude respektovat principy udržitelného rozvoje regionu). Uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji. Mezi spolupracující subjekty a instituce patří státní správa, samosprávné celky, sociální partneři a další.

Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možném zapojení pracovníků v rozhodování a k posílené sociální soudržnosti. Zaměstnanci jsou maximálně zapojení do jeho činnosti. Zaměstnanci mají právo vyjadřovat se k strategickým dokumentům týkajících se fungování sociálního podniku, svobodně mohou prezentovat své podněty, stížnosti a výhrady, a to v rámci individuálních či skupinových porad.

Pracovní podmínky zaměstnanců jsou rovné, všichni zaměstnanci mají stejná práva a povinnosti. Sociální podnik vytváří pracovní prostředí, které zajišťuje všem zaměstnancům podporu, pracovní příležitosti a smysluplnou práci. Respektováni zásady stejné příležitosti, tzv. že firma nepřipustí přímou či nepřímou formu diskriminace pracovníků na základě pohlaví, rasy, věku, dosaženého stupně vzdělání, změněné pracovní schopnosti, náboženství, rodinného stavu, atd.

Ekonomický princip

Případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku nebo naplňování jeho obecně prospěšného cíle. Ze zisku bude sociální podnik minimálně 51% reinvestovat do inovace, pracovních pomůcek, vybavení podniku, zkvalitňování prostředí pro zaměstnance, do zavedení bonusů a zaměstnaneckých výhod.

Enviromentální princip

Aktivity sociální firmy směřují také k ochraně životního prpstředí. Do těchto aktivit jsou zahrnuty především veškeré dodávky a nabízené služby. Pokud jsou těmito službami například bourací práce a demolice, je nezbytné vytřídění vzniklého odpadu a jeho předání k odborné likvidaci, kam spadá recyklace nebo bezpečné uložení na skládku.

Pokud sociální firma využívá strojní vybavení, zavazuje se tímto principem k využití ekologicky odbouratelných olejů a dalších náplní. Zároveň provádí důkladné kontroly všech strojů tak, aby se zamezilo případnému úniku oleje a dalších náplní.

Místní princip

Pokud to umožňují subjektivní podmínky, sociální podnik uplatňuje právo na přednostní zaměstnávání osob v dané lokalitě, což vede k vyšší angažovanosti zaměstnanců. Stejně tak sociální podnik zajišťuje maximální možnou míru dodávek i služeb od místních dodavatelů. Jsou-li v dané oblasti, zapojuje sociální firma do svých aktivit lokální společnosti a subjekty, které se věnují sociálním aktivitám

Registrovaný sociální podnik

Splnili jsme kritéria a jsme sociálním podnikem registrovaným MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Naši identitu si můžete ověřit v katalogu vydaném MPSV na str. 372 a 522.

Společenská smlouva

Účetní uzávěrky